Mezinárodní konference „Moderní trendy v péči o seniory – Výzvy pro 21. století“ je realizována Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a reaguje na celospolečenskou problematiku péče o seniory, která je v současné době aktuální v celosvětovém měřítku.

Klíčovými tématy konference jsou nové trendy a příklady dobré praxe v péči o seniory v pobytových zařízeních s ohledem na zapojení multidisciplinárních týmů, a to v České republice, ale též ve vybraných státech Evropy – zejména Rakousko, Anglie, Švédsko, Dánsko aj. Cílem konference je podněcovat a rozšiřovat rozvoj nových trendů a inovativních postupů v rámci péče o seniory a tím přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb i ke zvýšení kvality života samotných seniorů.

 

Mezinárodní platforma, která bude na konferenci otevřena, umožní diskusi nad stěžejními principy v péči o seniory, mezi něž patří zejména:

– Otevřenost (propojení s komunitou, cohousing)
– Mezigenerační solidarita
– Principy aktivního stárnutí
– Komplexnost a
– Multidisciplinarita

 

Tato mezinárodní konference je podpořena s finanční podporou TAČR v rámci projektu Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení, číslo: TL 01 0000 32

Výstupy z konference
Výstupem konference bude sborník abstraktů v tištěné formě. Tento sborník obdrží každý účastník konference.

Jednací jazyky  mezinárodní konference
Čeština, slovenština, angličtina.

GDPR
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, včetně jeho případného zveřejnění.

Osoba pořizující záznam za Zdravotně sociální fakultu JU bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachycen.

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce: https://www.jcu.cz/ochrana-osobnich-udaju